welkom op onze nieuwe website
Home
Verhuur
Verkoop
Onderhoud
Boot kappen
Stofferingen
Ligplaatsen
Trailer helling
Openingstijden
Voorwaarden
Havenreglement
Stalling voorwaarden
Algemene voorwaarden
Contact 

HAVEN- EN WERFREGLEMENT OOSTEMA WATERSPORT

Dit reglement bevat de geldende regels voor de huishouding, het gedrag en de orde op het haventerrein van OOSTEMA.

Artikel 1. Definities

a. OOSTEMA: Handelsonderneming OOSTEMA en alle daaraan gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.

b. Opdrachtgever: een (rechts)persoon die met een OOSTEMA een overeenkomst sluit voor de huur van een ligplaats voor een vaartuig of een deel daarvan, tegen betaling van een huurprijs. Deze Opdrachtgever sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.

c. Passant: een (rechts)persoon die voor een beperkt aantal dagen met OOSTEMA een overeenkomst sluit voor de huur van een ligplaats voor een vaartuig en/of een deel daarvan, tegen betaling van een huurprijs. Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden ook uitdrukkelijk Passant verstaan.

d. Havenmeester: degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven c.q. de jachtwerf.

e. Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en gebouwen.

f. Ligplaats: een ruimte in het water die door de OOSTEMA aan de Opdrachtgever of de passant ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van een vaartuig en/of een deel daarvan.

g. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij hoort, hieronder eveneens begrepen een casco of een vaartuig in aanbouw.

Artikel 2. Reikwijdte reglement

Onderhavig reglement is van toepassing voor het gehele terrein van OOSTEMA, bestaande uit het haventerrein, de werf, de (parkeer- en stallings)terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen.

Artikel 3. Toegang

Toegang tot het haventerrein is verboden voor onbevoegden. Een ieder die zich op het haventerrein van bevindt dient de aanwijzingen van OOSTEMA c.q. de havenmeester of zijn/haar personeel op eerste verzoek op te volgen. Bezoekers dienen te worden aan- en afgemeld bij de aanwezige havenmeester. Indien er minderjarigen op het Haventerrein aanwezig zijn, geschiedt dit op verantwoordelijkheid en begeleiding van een ouder/voogd/begeleider.

Artikel 4. Gedragsregels

Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. Op het haventerrein is het niet toegestaan:

1. Voor geluidsoverlast te zorgen;

2. Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet van het vaartuig in het water te deponeren;

3. Het haventerrein te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met enige andere milieuverontreinigende stoffen;

4. (Huis)dieren los te laten lopen;

5. Het vaartuig schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;

6. Een andere ligplaats in te nemen dan is overeengekomen tussen OOSTEMA en Opdrachtgever;

7. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren, dan wel in onverzorgde of verwaarloosde staat achter te laten;

8. De motoren van het vaartuig te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;

9. Met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;.

10. Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten. Zulks is voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever;

11. Huisvuil en enig andere afvalstoffen zoals (maar niet gelimiteerd tot) chemische afvalstoffen op het haventerrein te deponeren. Opdrachtgever dient zelf voor afvoering hiervan zorg te dragen.

12. Open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;

13. Het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen;

14. Beschikbaar gestelde internetverbinding te misbruiken door grote, illegale of onzedelijke bestanden te up- of downloaden.

15. Gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;

16. De (scheeps)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;

17. Accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht;

18. Het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.

Voor bovengenoemde handelingen kan OOSTEMA c.q. de havenmeester een tijdelijke vrijstelling verlenen. Zulks geschiedt uitsluitend per schriftelijke toestemming. Voor lid 7 geldt dat OOSTEMA c.q. de havenmeester actie mag nemen op kosten van de Opdrachtgever indien Opdrachtgever niet op eerste verzoek het vaartuig alsnog afdoende afmeert.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en verzekeringen

1. OOSTEMA c.q. de havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of

diefstal van enig goed, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens OOSTEMA c.q. havenmeester.

2. De Opdrachtgever is verplicht om zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren in de periode dat hij gebruikmaakt van de lig- en/of bergplaats. OOSTEMA heeft het recht om de betreffende polis van de huurder in te zien.

3. De Opdrachtgever is tevens verplicht het vaartuig, inclusief de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en overige toebehoren casco of WA te verzekeren. Het stallen van het vaartuig geschiedt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 6. Gebruik lig- of bergplaats door derden

Het is expliciet niet toegestaan om de ligplaats te verhuren of uit te lenen aan enige derde.

Artikel 7. Voorkomen van schadelijk gedrag

Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van de regels genoemd in onderhavig reglement, dan wel zich niet te houden van aanwijzingen van OOSTEMA c.q. de havenmeester of voor hem/haar werkzame personen. Een ieder die op het haventerrein een voertuig bestuurt is eveneens gehouden om de veiligheid voor mens, dier, milieu en andermans eigendommen te betrachten. Het besturen van een voertuig op het terrein van Oostema is geheel voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8. Meldplicht afwezigheid

Opdrachtgever of gebruiker is verplicht om afwezigheid van een langere periode dan één dag/ één overnachting aan OOSTEMA c.q. de Havenmeester te melden. Hierbij dient de Opdrachtgever c.q. gebruiker tevens de vermoedelijke terugkeer aan OOSTEMA c.q. de Havenmeester kenbaar te maken.

Artikel 9. (Verbod) werkzaamheden

Het is Opdrachtgever of enige door Opdrachtgever ingeschakelde derde expliciet verboden om werkzaamheden aan het vaartuig te verrichten. Werkzaamheden kunnen alleen worden verricht door OOSTEMA of door OOSTEMA ingeschakelde derden en dienen plaats te vinden op de werf van OOSTEMA. Schoonmaakwerkzaamheden zijn, met inachtneming van artikel 4.5 van onderhavig reglement, in overleg en met toestemming van OOSTEMA c.q. Havenmeester toegestaan.

Artikel 10. Verbod commerciële activiteiten

Het is de Opdrachtgever expliciet verboden om het vaartuig dat in de haven is afgemeerd of de ligplaats daarvan voor commerciële activiteiten te gebruiken. Voorts is het Opdrachtgever verboden om in de haven en/of op het vaartuig geen borden, mededelingen, aanduidingen etc. plaatsen, die gericht zijn op een commerciële activiteit. Daarnaast is het verboden om het vaartuig in de haven te koop aan te bieden.

Artikel 11. Afsluiten stroomvoorziening

OOSTEMA c.q. de havenmeester is gerechtigd de stroomvoorziening op het haventerrein af te sluiten. Zij zijn tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties, tijdelijk dan wel voor onbepaalde tijd, te beperken.

Artikel 12. Overtreding reglement

Bij overtreding van dit reglement is OOSTEMA of haar personeel gerechtigd per direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de haven te ontzeggen. Tevens is Opdrachtgever verplicht, in geval van overtreding van dit reglement, enig door OOSTEMA c.q. de havenmeester gemaakte kosten dientengevolge op eerste verzoek te voldoen.

Door middel van ondertekening van onderhavig haven- en werfreglement verbindt ondergetekende zich hieraan te verbinden en zich conform dit reglement te gedragen, alsmede er zorg voor te dragen dat bezoekers en/of enig andere aan hem gerelateerde derde zich conform onderhavig reglement gedraagt. Bij overtreding van onderhavig reglement door een aan Opdrachtgever verbonden bezoeker of derde zal Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk worden gehouden.

Hierbij akkoord

Naam: ________________________________________________________________

Straatnaam en huisnummer

________________________________________________________________

Postcode en woonplaats:

________________________________________________________________

Telefoonnummer: ________________________________________________________________

E-mailadres: ________________________________________________________________

Handtekening

__________________________ 

Handels onderneming Oostema | info@oostemawatersport.nl