welkom op onze nieuwe website
Home
Verhuur
Verkoop
Onderhoud
Boot kappen
Stofferingen
Ligplaatsen
Trailer helling
Openingstijden
Voorwaarden
Havenreglement
Stalling voorwaarden
Algemene voorwaarden
Contact 

STALLINGSVOORWAARDEN EN

LIGPLAATSVOORWAARDEN OOSTEMA WATERSPORT

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

1. OOSTEMA: Handelsonderneming OOSTEMA en alle daaraan gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.

2. Opdrachtgever: een (rechts)persoon die met een OOSTEMA een overeenkomst sluit voor de huur van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig of een deel daarvan, tegen betaling van een huurprijs. Deze Opdrachtgever sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.

3. Passant: een (rechts)persoon die voor een beperkt aantal dagen met OOSTEMA een overeenkomst sluit voor de huur van een ligplaats voor een vaartuig en/of een deel daarvan, tegen betaling van een huurprijs. Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden ook uitdrukkelijk Passant verstaan.

4. Partijen: OOSTEMA en de Opdrachtgever c.q. Passant gezamenlijk, zoals onder 1, 2 en 3 omschreven.

5. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij hoort, hieronder eveneens begrepen een casco of een vaartuig in aanbouw.

6. Lig- en/of bergplaats: een ruimte op de wal of in het water die door de OOSTEMA aan de Opdrachtgever of de passant ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van een vaartuig en/of een deel daarvan.

7. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarmee OOSTEMA zich verplicht om tegen betaling een lig- en/of bergplaats in gebruik te geven aan een Opdrachtgever of passant.

8. Elektronisch: per e-mail of website.

9. Winterseizoen: periode van 1 oktober van een bepaald jaar

tot 1 april van het daarop volgende jaar.

10. Winterberging: het (al dan niet overdekt) op de wal verblijven van een vaartuig tijdens de winterperiode, die duurt van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar. Onder de winterberging vallen ook het op de wal zetten van het vaartuig, het plaatsen van het vaartuig in de winterberging en het te water laten van het vaartuig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en gebouwen alsmede (aanmeer)steigers.

12. Havenreglement: regels voor de huishouding, het gedrag en de orde op het haventerrein en (aanmeer)steigers.

Artikel 2. Werkingssfeer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen OOSTEMA en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen van OOSTEMA, alle overeenkomsten tussen OOSTEMA en Opdrachtgever, en op de uitvoering daarvan. Indien terzake enige transactie tussen Opdrachtgever en OOSTEMA de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Opdrachtgever. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens OOSTEMA expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd.

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door OOSTEMA schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete overeenkomsten waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere overeenkomsten.

3. Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn,

dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl OOSTEMA alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.

4. Handelstermen, gebruikt in offertes, overeenkomsten of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn tijdens het sluiten van de overeenkomst.

5. Indien de overeenkomst tussen partijen slechts voor één of enkele dagen wordt gesloten en de huurprijs per dag in rekening wordt gebracht, dient de Opdrachtgever de huurprijs per direct betalen. In dergelijke gevallen zijn de artikelen 4 lid 1, 5 lid 2, 6 en 8 van deze voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, offertes en andere informatie verstrekt zijdens OOSTEMA zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes slechts een geldigheidsduur/bedenktermijn van veertien dagen.

2. Een overeenkomst tussen OOSTEMA en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van één winterseizoen of voor de periode zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.

3. Indien een mondeling aanbod niet direct wordt geaccepteerd door Opdrachtgever, komt dit te vervallen, tenzij OOSTEMA een nadere termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.

4. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals (maar niet gelimiteerd tot) afbeeldingen, tekeningen en maten, strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van OOSTEMA en daaraan kunnen

derhalve door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

5. OOSTEMA behoudt zich het recht voor om de prijzen per seizoen te wijzigen. Opdrachtgever zal tijdig van een dergelijke verandering op de hoogte worden gesteld.

6. OOSTEMA geeft in zijn aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de zaken en/of werkzaamheden die (na acceptatie door Opdrachtgever) zullen worden geleverd en/of uitgevoerd. In het aanbod wordt in ieder geval door OOSTEMA omschreven:

a. De prijzen inclusief eventuele bijkomende kosten;

b. Afmetingen van de gehuurde lig- en/of bergplaats;

c. Of sprake is van een variabele of vaste huursom.

7. Een overeenkomst tussen OOSTEMA en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk zijdens OOSTEMA is bevestigd, dan wel nadat het vaartuig feitelijk gestald wordt.

8. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van OOSTEMA binden OOSTEMA niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijdens OOSTEMA zijn bevestigd.

9. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van OOSTEMA ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

10. Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door OOSTEMA wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtgever, komen alle door OOSTEMA reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van Opdrachtgever.

11. Indien de overeenkomst wordt gesloten namens een rechtspersoon, is de overeenkomst sluitende persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon

jegens OOSTEMA in het leven geroepen verplichtingen.

12. Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van OOSTEMA van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s en nadere bedrijfsinformatie en knowhow), een en ander in de meest ruime zin des woords, die aan Opdrachtgever door OOSTEMA ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht. Deze zaken dienen op eerste verzoek van OOSTEMA en onverwijld teruggegeven te worden.

Artikel 4. Huursom

1. Indien Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, geen gebruikmaakt van de gehuurde lig- of bergplaats, blijft Opdrachtgever onverminderd de totale huursom verschuldigd.

2. Indien Opdrachtgever niet wenst dat het vaartuig na de periode van de winterberging te water wordt gelaten, is de Opdrachtgever onverminderd verplicht een nader te bepalen, aangepaste huursom te betalen voor de ingenomen ruimte. Deze aangepaste huursom is exclusief de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor noodzakelijke verplaatsingskosten.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

1. De door OOSTEMA opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten en, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, exclusief de kosten van verzekering, transport etc.

2. Betaling van facturen gebeurt bij vooruitbetaling en dient te zijn verricht binnen 14 dagen na factuurdatum op een door OOSTEMA nader aan te wijzen bankrekeningnummer of door het bedrag op locatie aan OOSTEMA te voldoen. De facturen worden verzonden per post of e-mail.

3. Indien Opdrachtgever enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, wordt Opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn,

heeft OOSTEMA het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Opdrachtgever op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Opdrachtgever per de eerste dag na afloop van de in 5.2 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.

4. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, heeft OOSTEMA het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaand bedrag met een minimum van € 150, --. OOSTEMA behoudt zicht het recht voor om in plaats hiervan de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen op basis van de tarieven genoemd in de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij behorende besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze kosten zijn verschuldigd indien niet binnen vijftien dagen na een eerste schriftelijke herinnering de vordering is voldaan.

5. OOSTEMA heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

Artikel 6. Annulering eerste huurovereenkomst

Opdrachtgever kan vóórdat de eerste huurperiode begint, de huurovereenkomst annuleren. Opdrachtgever dient dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor aanvang van de eerste huurperiode, schriftelijk, elektronisch of telefonisch aan OOSTEMA mede te delen. Bij schriftelijke mededeling wordt de mededeling geacht te zijn gedaan op de dag van ontvangst van deze mededeling, waarbij het niet ontvangen van deze schriftelijke mededeling volledig voor rekening en risico komt van Opdrachtgever.

Artikel 7. Stallen vaartuigen

1. De stalling van het/de vaartuig(en) geschiedt uitsluitend door OOSTEMA. Opdrachtgever dient tijdig, maar in het voorjaar minimaal twee weken voorafgaand, aan te geven wanneer Opdrachtgever het vaartuig gereed wenst te zien voor het ophalen van het vaartuig. Indien het vaartuig in het winterseizoen uit de stalling gehaald dient te worden, dient Opdrachtgever dit bij het stallen te melden aan OOSTEMA.

2. Indien het vaartuig bij vertrek niet gereed blijkt te zijn voor tewaterlating wordt voor het verplaatsen van het vaartuig door OOSTEMA een extra vergoeding in rekening gebracht. De vergoeding bedraagt het thans geldende tarief van 2 manuren van werfpersoneel.

3. Indien het vaartuig op de laatste dag van de geldende overeenkomst niet ter water kan worden gelaten, wordt de overeenkomst geacht voortgezet te worden voor de zomerperiode tegen de thans geldende tarieven en onder onderhavige algemene voorwaarden. Opdrachtgever is dientengevolge gehouden de huursom te voldoen tot aan het eerstvolgende winterseizoen.

Artikel 8. Opzegging, duur en verlenging van de huur

1. Partijen gaan de huurovereenkomst aan voor een periode van 1 winterseizoen, of voor de periode zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.

2. Een huurovereenkomst voor één winterseizoen eindigt aan het einde van die periode van rechtswege.

3. Indien Opdrachtgever het gestalde vaartuig wenst te vervangen voor een kleiner vaartuig, leidt dit uitdrukkelijk niet tot enige (gedeeltelijke) terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

4. Indien Opdrachtgever het vaartuig verkoopt tijdens de duur van de overeenkomst, blijft Opdrachtgever onverminderd verplicht om de betalingen te voldoen. Voorts

lijdt dit tevens uitdrukkelijk niet tot enige (gedeeltelijke) terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

Artikel 9. Retentierecht

1. Indien Opdrachtgever de huursom niet tijdig voldoet, behoudt OOSTEMA zich het recht voor om gebruik te maken van het retentierecht. OOSTEMA zal in een dergelijk geval het vaartuig, inclusief de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en overige toebehoren onder zich houden, totdat de Opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag heeft betaald, inclusief de kosten die uit het retentierecht voortvloeien.

2. OOSTEMA zal een beroep op het retentierecht blijven doen totdat aan alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan OOSTEMA, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan.

3. Indien de Opdrachtgever, na door OOSTEMA bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn gesommeerd, zes maanden na datum van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag niet in zijn totaliteit heeft voldaan, wordt de Opdrachtgever geacht afstand te doen van het vaartuig, inclusief de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en overige toebehoren. OOSTEMA wordt in dergelijk geval eigenaar van het vaartuig, inclusief de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en overige toebehoren, en zal gerechtigd zijn om tot verkoop over te gaan, teneinde de volledige vordering van OOSTEMA op Opdrachtgever te verhalen. Indien er na verkoop een restschuld blijft bestaan, blijft Opdrachtgever onverminderd verschuldigd tot betaling hiervan.

Artikel 10. Bijzondere rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever

1. Opdrachtgever, alsmede enige aan Opdrachtgever gerelateerde derde, is verplicht het havenreglement en de aanwijzingen in de huurovereenkomst van of namens de OOSTEMA na te komen. Opdrachtgever draagt

zorg dat aan hem gerelateerde derden het havenreglement naleven.

2. Opdrachtgever is verplicht om zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden. Opdrachtgever is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het winterklaar maken van het te stallen vaartuig, tenzij dienaangaande een aparte overeenkomst is gesloten met OOSTEMA.

3. Indien er verschillen bestaan tussen onderhavige algemene voorwaarden en het thans geldende havenreglement, prevaleren onderhavige algemene voorwaarden.

4. Het is Opdrachtgever of enige door Opdrachtgever ingeschakelde derde expliciet verboden om werkzaamheden aan het gestalde vaartuig te verrichten. Werkzaamheden kunnen alleen worden verricht door OOSTEMA en dienen plaats te vinden op de werf van OOSTEMA.

5. Het is Opdrachtgever expliciet niet toegestaan om de gehuurde lig- en/of bergplaats in onderhuur of bruikleen te geven aan een derde.

6. Het is de Opdrachtgever expliciet verboden om het vaartuig dat in de haven is afgemeerd of de ligplaats daarvan voor commerciële activiteiten te gebruiken. Voorts is het Opdrachtgever verboden om in de haven en/of op het vaartuig geen borden, mededelingen, aanduidingen etc. plaatsen, die gericht zijn op een commerciële activiteit. Daarnaast is het verboden om het vaartuig in de haven te koop aan te bieden.

7. Het is Opdrachtgever verboden om gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare of milieu-onvriendelijke stoffen, zoals (maar niet gelimiteerd tot): grote en kleine gasflessen, ook niet in ledige vorm, spuitbussen, verfresten, chemische afvalstoffen, olie- of benzinereservoirs, koelvloeistof, antivries e.d. in het gestalde vaartuig op te bergen. Door middel van het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden verklaart Opdrachtgever expliciet dat alle voorwerpen die een gevaar kunnen vormen uit het vaartuig verwijderd zijn. Opdrachtgever dient voorts accu’s te ontkoppelen c.q. te

verwijderen en dient elektriciteitskabels te verwijderen uit stopcontacten en deze op te bergen.

8. Het is verboden om in enig berging, stalling of gebouw in eigendom van OOSTEMA te roken.

9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor enige gelede schade door OOSTEMA, ontstaan door overtreding van de in lid 7 en 8 genoemde verboden. Voorts is Opdrachtgever aansprakelijk voor enige door OOSTEMA te lijden schade door bodemverontreiniging, zoals (maar niet gelimiteerd tot) lekkende olie, zuren, etc.

10. De Opdrachtgever is verplicht om zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren in de periode dat hij gebruikmaakt van de lig- en/of bergplaats. OOSTEMA heeft het recht om de betreffende polis van de huurder in te zien.

11. De Opdrachtgever is tevens verplicht het vaartuig, inclusief de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en overige toebehoren casco of WA te verzekeren. Het stallen van het vaartuig geschiedt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11. Bijzondere rechten van de OOSTEMA

Als er gevaar dreigt voor schade of voor de veiligheid, heeft de OOSTEMA het recht om op kosten van de Opdrachtgever de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Bij spoedgevallen mag de OOSTEMA dit zonder waarschuwing doen. In alle andere gevallen mag hij dit pas doen als hij de Opdrachtgever heeft gewaarschuwd en de Opdrachtgever daar niet binnen een redelijke termijn gehoor aan heeft gegeven.

Artikel 12 . Aansprakelijkheid en risico

1. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door OOSTEMA, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet

of grove schuld zijdens OOSTEMA.

2. Iedere verdere aansprakelijkheid van OOSTEMA voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen OOSTEMA is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van OOSTEMA wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst.

4. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van slijtage en/of gebruikssporen en/of gebruikshandelingen, Voorts is OOSTEMA niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen en/of scheurtjes en/of naden en/of reliëf die het gevolg zijn van temperatuur invloeden of weeromstandigheden en/of schade die het gevolg is van veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten. OOSTEMA is tevens niet aansprakelijk voor schade ontstaan door brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, inbraak, diefstal, overval, beroving of externe calamiteiten. Opdrachtgever verplicht zich om het vaartuig deugdelijk tegen diefstal, brand, blikseminslag en de overige in dit lid genoemde calamiteiten te verzekeren.

5. Indien het vaartuig op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever te water wordt gelaten teneinde het vaartuig op te halen, gebeurt dit op risico van de Opdrachtgever en is OOSTEMA niet aansprakelijk voor enig ontstane schade dientengevolge.

6. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor schades gemeld na het afhalen van het vaartuig. Indien het vaartuig wordt afgehaald en er geen schades worden gemeld, wordt het vaartuig geacht in goede staat te zijn meegenomen. Reeds aanwezige schade zal

bij aanvang door OOSTEMA gedocumenteerd worden.

7. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor schade die aan eigendommen van Opdrachtgever ontstaat, tenzij en voorzover deze schade het gevolg is van door Opdrachtgever aan te tonen grove nalatigheid of opzet.

8. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige vorm van restitutie of schadevergoeding indien een van de volgende situaties zich voordoet:

a. Het (gedeeltelijk) gesloten zijn van OOSTEMA tijdens reguliere openingstijden;

b. Enige vorm van overlast of ongemak veroorzaakt door derden, niet zijnde OOSTEMA;

c. Enige vorm van overlast ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden van OOSTEMA;

d. Enige vorm van overlast ten gevolge van het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op de werf en/of in de gebouwen van OOSTEMA.

9. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor enig handelen in strijd met onderhavige algemene voorwaarden of het havenreglement zijdens Opdrachtgever of enig aan Opdrachtgever gerelateerde derde(n).

Artikel 13. Klachten

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient hij deze binnen 14 dagen na het bekend worden met de schade en/of de klacht schriftelijk of elektronisch aan OOSTEMA te melden.

2. Een eventuele klacht dient ten minste te bevatten; een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van de klacht, ondersteund door bewijsmateriaal (zoals foto’s die zijn voorzien van aantoonbare datum en tijdsvermelding, monsters, deskundigenrapporten etc.).

3. OOSTEMA dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klacht te (doen) onderzoeken, waarbij Opdrachtgever het product waar de klacht op ziet dient aan te leveren bij OOSTEMA, tenzij OOSTEMA schriftelijk en ondubbelzinnig heeft aangegeven van een onderzoek af te zien.

4. Door het melden van een klacht wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de facturen niet opgeschort. Eventuele rechtsvorderingen terzake tijdig gemelde klachten dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 14. Ontbinding overeenkomst en overmacht

1. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en er daarbij sprake is van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming, is OOSTEMA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder hiertoe een gerechtelijke procedure te hoeven entameren. Dit doet niets af aan het recht van OOSTEMA om nakoming van Opdrachtgever te vorderen. Bij ontbinding van de huurovereenkomst wegens een wezenlijke wanprestatie of een toerekenbare tekortkoming, zal eveneens aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle vorderingen, inclusief de vorderingen die niet direct opeisbaar zijn.

2. Indien OOSTEMA door overmacht verhinderd is de overeenkomt na te komen, heeft OOSTEMA het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder terzake tot enige vergoeding aan Opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door Opdrachtgever betaalde gelden.

3. Onder overmacht als bedoeld in artikel 14.2 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van OOSTEMA- waardoor OOSTEMA verhinderd is de overeenkomst na te komen. Als voorbeeld (uitdrukkelijk niet limitatief) van overmacht wordt in ieder geval verstaan binnenlandse (en buitenlandse) onlusten, oorlog, staking, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, terrorisme, bedreigingen, personele omstandigheden, weersomstandigheden verkeersomstandigheden zoals (niet limitatief) wegversperringen, -blokkades en files, brand,

overheidsmaatregelen, ziekten, etc. etc..

Artikel 15. Rechtskeuze

1. Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen uitsluitend door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van OOSTEMA worden beslecht tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere, bevoegde, Nederlandse rechter aanwijzen.

3. Terzake eventuele procedures kiest Opdrachtgever nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan OOSTEMA kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief een ander adres is opgegeven.

OOSTEMA WATERSPORT, VEEN, THE NETHERLANDS, 2020

Handels onderneming Oostema | info@oostemawatersport.nl