welkom op onze nieuwe website
Home
Verhuur
Verkoop
Onderhoud
Boot kappen
Stofferingen
Ligplaatsen
Trailer helling
Openingstijden
Voorwaarden
Havenreglement
Stalling voorwaarden
Algemene voorwaarden
Contact 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN HANDELSONDERNEMING OOSTEMA, VEEN (THE NETHERLANDS).

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. OOSTEMA: Handelsonderneming OOSTEMA en alle daaraan gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.

2. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon (consument of ondernemer) die aan OOSTEMA een opdracht tot levering van zaken heeft gegeven, het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt of OOSTEMA heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te brengen.

3. Partijen: de hierboven onder 1 en 2 genoemde (rechts)personen gezamenlijk.

4. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij hoort, hieronder eveneens begrepen een casco of een vaartuig in aanbouw.

5. Regieovereenkomst: een overeenkomst waarin Partijen geen vaste prijs afspreken, maar waarin ze uitgaan van een vergoeding voor de werkelijke kosten, zoals arbeidsloon en materiaal vermeerderd met een opslagpercentage.

6. Duikuitrusting: voorwerpen waarmee en persoon onder water kan ademen en zien.

7. Elektronisch: per e-mail of via de website.

8. Zaken: door OOSTEMA te leveren/geleverde zaken.

Artikel 2. Werkingssfeer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen OOSTEMA en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen van OOSTEMA, alle overeenkomsten tussen OOSTEMA en Opdrachtgever, en op de uitvoering daarvan. Indien terzake enige transactie tussen Opdrachtgever en OOSTEMA de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Opdrachtgever. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens OOSTEMA expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd.

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door OOSTEMA schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.

3. Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl OOSTEMA alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.

4. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn tijdens het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten, kleuren en andere informatie verstrekt zijdens OOSTEMA zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes slechts een geldigheidsduur van veertien dagen.

2. Indien een mondeling aanbod niet direct wordt geaccepteerd door Opdrachtgever, komt dit te vervallen, tenzij OOSTEMA een nadere termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.

3. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals (maar niet gelimiteerd tot) afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen, en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren of monsters strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van OOSTEMA en daaraan kunnen derhalve door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

4. OOSTEMA geeft in zijn aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de zaken en/of werkzaamheden die (na acceptatie door Opdrachtgever) zullen worden geleverd en/of uitgevoerd. In het aanbod wordt in ieder geval door OOSTEMA omschreven:

a. De prijzen inclusief eventuele bijkomende kosten;

b. Maten, gewichten, eventueel motorvermogen, snelheid en merk/type;

c. Of sprake is van een variabele of vaste aanneemsom;

d. Of sprake is van een Regieovereenkomst al dan niet zonder vaste prijs;

e. Indien het aanbod ziet op in- en verbouwingen die rechtstreeks met de koop van een vaartuig verband houden, dan vermeldt het aanbod de afzonderlijke prijs van die verbouwingen en de duur ervan.

5. Een overeenkomst tussen OOSTEMA en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk zijdens OOSTEMA is bevestigd, dan wel nadat OOSTEMA feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

6. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van OOSTEMA binden OOSTEMA niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijdens OOSTEMA zijn bevestigd.

7. Een overeenkomst voor een verbouwing of reparatie geldt alleen voor werkzaamheden die OOSTEMA redelijkerwijs kan voorzien.

8. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging dient dit binnen vijf dagen schriftelijk aan OOSTEMA te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door Opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van Opdrachtgever komen.

9. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van OOSTEMA ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

10. Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door OOSTEMA wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtgever, komen alle door OOSTEMA reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van Opdrachtgever.

11. Indien de opdracht wordt verstrekt namens een rechtspersoon, is de opdracht gevende persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens OOSTEMA in het leven geroepen verplichtingen.

12. Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van OOSTEMA van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s en nadere bedrijfsinformatie en knowhow), een en ander in de meest ruime zin des woords, die aan Opdrachtgever door OOSTEMA ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht. Deze zaken dienen op eerste verzoek van OOSTEMA en onverwijld teruggegeven te worden.

Artikel 4. Levering

1. De overeengekomen levertijd gaat in op de het laatste van de volgende tijdstippen:

a. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door OOSTEMA van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens e.d.;

c. de dag van ontvangst door OOSTEMA van hetgeen volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

2. De levertijd wordt door OOSTEMA bij benadering vastgesteld en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, zodat overschrijding van de levertijd nimmer automatisch leidt tot een toerekenbare tekortkoming zijdens OOSTEMA. Behoudens opzet of grove schuld zijdens OOSTEMA geeft overschrijding van de levertijd Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

3. Indien vertraging in de levertijd te wijten is aan Opdrachtgever, dan wordt de levertijd verlengd met de duur van die vertraging, of – indien dit leidt tot nog verdere vertraging – met de duur die het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever. Onder een omstandigheid die te wijten is aan Opdrachtgever valt in ieder geval (niet limitatief) enig handelen in strijd met de Overeenkomst, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen het niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden van OOSTEMA.

4. OOSTEMA is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering. Indien OOSTEMA niet de gehele bestelde hoeveelheid ineens kan leveren (om welke reden dan ook) is OOSTEMA eveneens gerechtigd tot het doen van deellevering(en), dan wel de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met Opdrachtgever andere gelijkwaardig of gelijksoortige producten te leveren.

5. Levering vindt plaats af bedrijf van OOSTEMA. Producten gelden als geleverd zodra OOSTEMA Opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld dat de producten gereed staan om te worden afgehaald. Indien afwijkende leveringsafspraken worden gemaakt, komen de leveringskosten en verzekeringskosten volledig voor rekening van Opdrachtgever.

6. Voorafgaand aan de levering van het vaartuig of van de andere bestelde zaken geeft OOSTEMA Opdrachtgever de gelegenheid om het vaartuig of de andere bestelde zaken te (doen) inspecteren. Als het betreft reparaties, verbouw-, inbouw-, afbouw- of onderhoudswerkzaamheden biedt OOSTEMA Opdrachtgever

voorafgaand aan de oplevering de gelegenheid om deze werkzaamheden te (doen) inspecteren. Indien er een (leverings)proefvaart is afgesproken, biedt OOSTEMA Opdrachtgever de mogelijkheid om die proefvaart te maken voorafgaand aan de levering van het vaartuig of de oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden.

7. Nadat OOSTEMA Opdrachtgever heeft uitgenodigd voor een inspectie of (leverings)proefvaart, dient Opdrachtgever binnen 14 dagen van deze gelegenheid gebruik maken. Doet Opdrachtgever dat niet, dan wordt het vaartuig of de zaak geacht te zijn geleverd, behoudens overmacht.

8. Zaken die voor verzending gereed zijn, dienen terstond na melding van OOSTEMA, doch uiterlijk binnen 14 dagen na melding van OOSTEMA te worden opgehaald, bij gebreke waarvan OOSTEMA gerechtigd is naar vrije keuze:

a. de zaken op naam en voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen verplaatsen naar een eventueel overeengekomen plaats van afgifte, dan wel op te slaan in de magazijnen van OOSTEMA of van derden, waarbij geldt dat de daaraan verbonden kosten (in de breedste zin des woords) door Opdrachtgever aan OOSTEMA zijn verschuldigd;,

b. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding en de daarover verschuldigde contractuele rente vanaf de ontbindingsdatum.

9. Verzoekt Opdrachtgever om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan is Opdrachtgever de hieraan verbonden kosten integraal aan OOSTEMA verschuldigd en dienen deze kosten bij vooruitbetaling aan OOSTEMA te worden voldaan.

10. Op Opdrachtgever rust een afnameverplichting met betrekking tot de bestelde zaken. Dientengevolge is Opdrachtgever gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen zodat OOSTEMA aan haar leveringsplicht kan voldoen.

Artikel 5. Vervangen onderdelen en inruil

1. Indien bij een onderhouds-of reparatieopdracht bepaalde onderdelen zijn vervangen, kan Opdrachtgever de vervangen onderdelen alleen terugkrijgen indien Opdrachtgever daar bij de opdrachtverstrekking expliciet om verzoekt. Dit geldt niet voor onderdelen die de OOSTEMA vanwege garantieclaims gehouden is te bewaren. In dat geval krijgt de Opdrachtgever de onderdelen pas terug nadat de garantieclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de OOSTEMA, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vergoeding dienaangaande.

2. Bij de koop of nieuwbouw van een vaartuig of andere zaak kunnen de partijen afspreken dat de Opdrachtgever een gebruikt vaartuig of andere zaak inruilt. In dat geval wordt het ingeruilde vaartuig of de ingeruilde zaak pas eigendom van OOSTEMA als de Opdrachtgever deze feitelijk heeft geleverd. Als de Opdrachtgever het in te ruilen vaartuig of de in te ruilen zaak blijft gebruiken totdat het nieuwe vaartuig of de nieuwe zaak is geleverd, blijft hij aansprakelijk voor schade of verlies ervan. Daarbij maakt het niet uit wat de oorzaak van die schade of dat verlies is.

Artikel 6. Garanties

1. Indien door OOSTEMA aan Opdrachtgever garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door OOSTEMA geleverde of te leveren zaken of werkzaamheden, wordt dit enkel schriftelijk en uitdrukkelijk (met gebruik van de term “garantie”) aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijk schriftelijke kennisgeving is een beroep op enige garantiebepaling (met uitzondering van dwingendrechtelijke bepalingen hieromtrent) niet mogelijk.

2. Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk afziet van garantie, kan in een later stadium (met uitzondering van de wettelijke bepalingen waarop door Opdrachtgever een beroep kan worden gedaan) geen beroep op Garantie worden gedaan.

3. Gebreken die bij de koop of levering niet waarneembaar zijn en onder de door OOSTEMA gegeven garantie(periode) vallen, dienen ook door OOSTEMA te worden hersteld op diens werf. Opdrachtgever dient zich ten aanzien van herstel derhalve tot OOSTEMA te wenden. Herstel door een derde is enkel mogelijk nadat dit van tevoren schriftelijk met OOSTEMA is afgestemd indien OOSTEMA geen tijd heeft om het herstel uit te voeren of als de noodzakelijke kosten om het vaartuig naar de werf van OOSTEMA te vervoeren niet in verhouding staan tot de kosten van het herstel op die werf.

4. Indien een garantieberoep gegrond blijkt te zijn, heeft OOSTEMA de vrije keuze de betreffende producten te herstellen of te vervangen, danwel een evenredig deel van de factuur te crediteren. Indien OOSTEMA overgaat tot herstel en/of vervanging, zal Opdrachtgever de geleverde producten voor eigen rekening en risico weer ter beschikking stellen aan OOSTEMA.

5. Eventuele garantieverplichtingen zijdens OOSTEMA komen te vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig, onoordeelkundig gebruik, ondeskundig gebruik of beheer van geleverde producten door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden. Dit geldt ook indien deze fouten, gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van een van buitenaf komende oorzaak zoals (niet limitatief) brandschade of waterschade of indien Opdrachtgever of een derde zonder toestemming van OOSTEMA wijzigingen of reparaties in de door OOSTEMA geleverde producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen en/of indien de fouten/ gebreken of onvolkomenheden niet eerst aan OOSTEMA zijn aangeboden..

6. In alle gevallen geldt dat nimmer een grond voor aansprakelijkheid of klacht bestaat indien de door OOSTEMA geleverde onderhoudsinstructies (en daarin genoemde onderhoudsproducten) niet in acht zijn genomen en opgevolgd.

Artikel 7. Klachten

1. Behoudens tegenbewijs worden de zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op de afleverbon/factuur te worden aangetekend en binnen 3 werkdagen na de levering per aangetekende brief of e-mail aan OOSTEMA te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 3 werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen één maand na de levering, per aangetekende brief of e-mail aan OOSTEMA te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard en op niet tijdig gemelde afwijkingen en gebreken kan geen beroep meer worden gedaan. Bij gebleken ondeugdelijkheid heeft OOSTEMA de vrije keuze om naar eigen zicht de betreffende producten te herstellen of te vervangen, dan wel Opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren.

2. Een eventuele klacht dient ten minste te bevatten; een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek, ondersteund door bewijsmateriaal (zoals foto’s die zijn voorzien van aantoonbare datum en tijdsvermelding, monsters, deskundigenrapporten etc.).

3. OOSTEMA dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klacht te (doen) onderzoeken, waarbij Opdrachtgever het product waar de klacht op ziet dient aan te leveren bij OOSTEMA, tenzij OOSTEMA schriftelijk en ondubbelzinnig heeft aangegeven van een onderzoek af te zien.

4. Zaken die de Opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen, dienen – nadat OOSTEMA hiervoor expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk toestemming voor heeft gegeven - binnen 10 werkdagen na de in artikel 7.1 genoemde melding voor rekening en risico van Opdrachtgever op de werf van OOSTEMA te worden geretourneerd, waarna OOSTEMA bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of vervangen, dan wel de Opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren. Opdrachtgever dient derhalve alvorens over te gaan tot retourzending te allen tijde binnen 10 werkdagen in overleg te treden over het retourneren van de zaken die Opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen.

5. Door het melden van enig gebrek wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Eventuele rechtsvorderingen terzake tijdig gemelde gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt.

6. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door OOSTEMA te leveren zaken, al dan niet na bewerking moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leiden niet tot enige aansprakelijkheid van OOSTEMA.

7. Een eventuele garantieverplichting van OOSTEMA strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

8. Indien de overeenkomst betreft zaken die door OOSTEMA van derden worden betrokken, is de aansprakelijkheid van OOSTEMA te allen tijde beperkt tot datgene waartoe deze derde jegens OOSTEMA aansprakelijk is;

9. OOSTEMA is niet verplicht retourzendingen van Opdrachtgever te accepteren, tenzij hiertoe voorafgaand door OOSTEMA uitdrukkelijk en expliciet toestemming is gegeven. Het in ontvangst nemen van retourzendingen impliceert in generlei geval erkenning door OOSTEMA van de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft te allen tijde berusten bij Opdrachtgever.

10. OOSTEMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerde onderhouds-, installatie-, reparatie- of montagewerkzaamheden of wijzigingen verricht door opdrachtgever of derden. Het voorgaande houdt in dat Opdrachtgever de door OOSTEMA geleverde onderhoudsinstructies in acht zal nemen.

11. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor schade die tijdens werkzaamheden aan eigendommen van Opdrachtgever ontstaat, tenzij en voorzover deze schade het gevolg is van door Opdrachtgever aan te tonen grove nalatigheid of opzet.

12. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor gebreken in het ontwerp van een Vaartuig of van andere zaken, als OOSTEMA het ontwerp daarvan niet zelf heeft aangeleverd. Ook staat OOSTEMA niet in voor de bruikbaarheid en deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan Opdrachtgever heeft bepaald dat ze moeten worden gebruikt of die Opdrachtgever zelf heeft aangeleverd.

13. OOSTEMA is steeds gerechtigd om aan haar ter reparatie, keuring, controle, reiniging of anderszins aangeboden eigendommen van Opdrachtgever onder zich te houden totdat de factuur betreffende de door OOSTEMA terzake verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten integraal is voldaan.

14. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor klachten die het gevolg zijn van slijtage en/of gebruikssporen en/of gebruikshandelingen, klachten die het gevolg zijn van het gegeven dat producten niet op de juiste wijze zijn behandeld of onderhouden en/of niet zijn onderhouden en/of behandeld in lijn met de door OOSTEMA gegeven instructies terzake. Voorts is OOSTEMA niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen die het gevolg zijn van de werking van warmtebronnen, temperatuur invloeden of weeromstandigheden en/of veranderingen aan de OOSTEMA producten.

Artikel 8. Overmacht

1. Indien OOSTEMA door overmacht verhinderd is de overeenkomt na te komen, heeft OOSTEMA het recht de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van de periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden, zonder terzake tot enige vergoeding aan Opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door Opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken of diensten dienen door Opdrachtgever te worden betaald.

2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van OOSTEMA- waardoor OOSTEMA verhinderd is de overeenkomst na te komen. Als voorbeeld (uitdrukkelijk niet limitatief) van overmacht wordt in ieder geval verstaan binnenlandse (en buitenlandse) onlusten, oorlog, staking, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, terrorisme, bedreigingen, personele omstandigheden, weersomstandigheden verkeersomstandigheden zoals (niet limitatief) wegversperringen, -blokkades en files, brand, overheidsmaatregelen, ziekten, etc. etc..

3. Onder overmacht wordt ook verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd zijn geleverd, tenzij die vertraging te wijten is aan een omstandigheid die OOSTEMA had moeten voorzien.

4. Betreft de overeenkomst reparatie-, bouw-, verbouw-, inbouw- of afbouwwerkzaamheden en wordt de overeenkomst vanwege overmacht ontbonden, dan heeft OOSTEMA recht op een vergoeding van de kosten voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit geldt alleen als Opdrachtgever voordeel heeft gehad van de verrichte werkzaamheden en de kosten zijn gemaakt vóórdat te verwachten was dat de overmachtsituatie zou leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door OOSTEMA, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens OOSTEMA.

2. Iedere verdere aansprakelijkheid van OOSTEMA voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 wordt in ieder geval uitgesloten aansprakelijkheid voor bedrijfsstagnatie-, vervolg- en gevolgschade. Ook aansprakelijkheid ten aanzien van winstderving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen OOSTEMA is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van OOSTEMA wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke aansprakelijkheid c.q. garantieverplichting van OOSTEMA.

5. Opdrachtgever vrijwaart OOSTEMA voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Opdrachtgever aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door OOSTEMA geleverde producten en/ of materialen.

6. OOSTEMA is niet aansprakelijk voor klachten die het gevolg zijn van slijtage en/of gebruikssporen en/of gebruikshandelingen, klachten die het gevolg zijn van het gegeven dat producten niet op de juiste wijze zijn behandeld of onderhouden en/of niet zijn onderhouden en/of behandeld in lijn met de door OOSTEMA gegeven instructies terzake. Voorts is OOSTEMA niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen en/of scheurtjes en/of naden en/of reliëf die het gevolg zijn van de werking van warmtebronnen, temperatuur invloeden of weeromstandigheden en/of veranderingen aan de OOSTEMA producten die het gevolg zijn van veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten.

Artikel 10. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De door OOSTEMA opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, exclusief de kosten van verpakking, verzekering, transport etc.

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, is OOSTEMA gerechtigd deze wijzigingen aan Opdrachtgever apart in rekening te brengen dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. In beginsel komen partijen een vaste koopprijs/ vaste aanneemsom overeen, tenzij anders wordt overeengekomen. Daarop zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a. OOSTEMA is gerechtigd meerwerk of ander werk in rekening te brengen aan Opdrachtgever. Zulks zal vooraf aan Opdrachtgever worden gecommuniceerd. Eerst na verkrijging van een akkoord op deze werkzaamheden en de daarmee samenhangende prijsverhoging zal OOSTEMA aanvangen met de werkzaamheden. Vertraging die ontstaat in de levering van de zaken of de werkzaamheden als gevolg van de verkrijging van de toestemming van Opdrachtgever, komt derhalve niet voor rekening van OOSTEMA.

b. Als OOSTEMA de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken als gevolg van een omstandigheid die niet aan OOSTEMA valt toe te rekenen of die OOSTEMA niet had kunnen voorzien bij het maken van de vaste prijsafspraak, is OOSTEMA gerechtigd de daarmee samenhangende additionele kosten in rekening te brengen.

c. Als OOSTEMA de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken of als de omvang van de werkzaamheden veel groter blijkt te zijn dan voorzien, zal OOSTEMA de werkzaamheden direct staken en in overleg treden met Opdrachtgever over het al dan niet voorzetten van de werkzaamheden en onder welke condities. Aan OOSTEMA komt in dat geval de vergoeding toe voor de op dat moment reeds uitgevoerde werkzaamheden en ingekochte materialen.

d. Als bij de overeenkomst aanvullende overeenkomsten horen die een bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel het motorvermogen en de snelheid, zal OOSTEMA dit aan Opdrachtgever melden.

4. Indien Partijen een variabele koopprijs of aanneemsom zijn overeengekomen geldt het volgende:

a. Als er meer dan 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst een prijsverhoging optreedt die van invloed is op de koopprijs of aanneemsom, is OOSTEMA gerechtigd deze aan Opdrachtgever door te belasten. Dit doet hij op verzoek van de partij die daar het meest belang bij heeft. OOSTEMA berekent een prijsverhoging echter niet door, als deze door een tijdige bestelling voorkomen had kunnen worden. Onder een prijsverhoging of -verlaging valt ook een wisselkoerswijziging van de valuta waarmee het toegeleverde materiaal of product is betaald. Daarbij gaat het om een wijziging ten opzichte van de wisselkoers die gehanteerd is bij het berekenen van de oorspronkelijke koopprijs of aanneemsom.

b. OOSTEMA kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan Opdrachtgever.

c. Als OOSTEMA meer dan 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst te maken krijgt met een verhoging of verlaging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringspremies van zijn medewerkers, kan hij deze doorberekenen. Voorwaarde is dat het gaat om een loonsverhoging of -verlaging die is opgelegd door de cao of loonregeling waar de ondernemer aan gebonden is en/of dat het gaat om sociale premies die voor zijn rekening komen. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de wijziging van invloed is op de aanneemsom.

d. Als door de prijsverhogingen die genoemd zijn in dit lid de koopprijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, is Opdrachtgever gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden.

5. Voor nieuwe opdrachtgevers geldt dat de geplaatste opdrachten bij vooruitbetaling aan OOSTEMA dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. OOSTEMA zal – tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen – voor ontvangst van de vooruitbetaling geen werkzaamheden uitvoeren. Leveringstermijnen gaan eerst lopen nadat volledige betaling van Opdrachtgever is voldaan. Voor bestaande Opdrachtgevers, die steeds stipt en volledig hebben betaald geldt dat in beginsel per de leveringsdatum wordt gefactureerd. OOSTEMA behoudt zich het recht voor om in gevallen een aanbetaling van 25% op het factuurbedrag te verlangen. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen nadat OOSTEMA de Opdrachtbevestiging heeft verzonden te zijn bijgeschreven op het door OOSTEMA aangegeven bankrekeningnummer. OOSTEMA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om hiervan eenzijdig af te wijken.

6. Betaling van de facturen dient te zijn verricht binnen 14 dagen na factuurdatum op een door OOSTEMA nader aan te wijzen bankrekeningnummer.

7. Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens Opdrachtgever met facturen van OOSTEMA te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van faillissement van OOSTEMA. Het is evenmin toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van OOSTEMA kortingen toe te passen op overeengekomen en gefactureerde bedragen.

8. OOSTEMA is bevoegd (op)levering en eventuele verzending uit te stellen, totdat Opdrachtgever genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de OOSTEMA door vertraagde (af-)levering geleden schade.

9. OOSTEMA is te allen tijde gerechtigd om betaling van een aanvullend voorschot op de door Opdrachtgever te betalen som te eisen en/of om van Opdrachtgever op andere wijze zekerheid voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te vorderen.

10. Indien Opdrachtgever enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, wordt Opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft OOSTEMA het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Opdrachtgever op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Opdrachtgever per de eerste dag na afloop van de in 10.6 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.

11. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, heeft OOSTEMA het recht administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De administratiekosten bedragen € 25, - per betalingsherinnering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaand bedrag met een minimum van € 150, --. OOSTEMA behoudt zicht het recht voor om in plaats hiervan de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen op basis van de tarieven genoemd in de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij behorende besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze kosten zijn verschuldigd indien niet binnen vijftien dagen na een eerste schriftelijke herinnering de vordering is voldaan.

12. Daarnaast is OOSTEMA in het geval zoals hierboven omschreven in artikel 10.11 gerechtigd alle verdere leveringen, werkzaamheden en diensten op te schorten, onverminderd het recht om voor toekomstige leveringen, werkzaamheden en diensten (aanvullende) vooruitbetaling te verlangen en/of anderszins het stellen van genoegzame zekerheid.

13. OOSTEMA heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud, zekerheid en retentierecht

1. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting voor reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden voldoet, behoudt OOSTEMA zich het recht voor om gebruik te maken van het retentierecht. OOSTEMA zal in een dergelijk geval de zaak waaraan hij de werkzaamheden heeft verricht, inclusief de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en overige toebehoren, niet aan Opdrachtgever of een derde afgeven. OOSTEMA zal gebruik maken van het retentierecht totdat de Opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de kosten die uit het retentierecht voortvloeien. OOSTEMA zal het retentierecht niet gebruiken als de tekortkoming van de Opdrachtgever deze maatregel niet rechtvaardigt.

2. Alle door OOSTEMA geleverde zaken, inclusief die zaken waarvan de factuur terzake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van OOSTEMA, totdat aan alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan OOSTEMA, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan. In geval van bewerking of verwerking dan wel vermenging van onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken met zaken die geen eigendom zijn van OOSTEMA, wordt OOSTEMA geacht mede-eigenaar van de aldus ontstane nieuwe zaken en wel in verhouding van het aan OOSTEMA verschuldigde totaal tot de waarde van die nieuwe zaken c.q. worden die nieuwe zaken nu vooralsdan geacht te zijn verpand aan OOSTEMA en is Opdrachtgever verplicht om op eerste afroep van OOSTEMA die zaken op te slaan op een door OOSTEMA aan te wijzen en te beheren locatie.

3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust c.q. OOSTEMA mede-eigenaar van zaken is c.q. hierop een pandrecht ten gunste van OOSTEMA rust, mogen deze niet door Opdrachtgever worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening worden vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van OOSTEMA, tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren.

4. OOSTEMA is onherroepelijk door Opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien Opdrachtgever niet onmiddellijk na verzoek daartoe gehoor geeft aan teruggave van de in dit artikel bedoelde zaken, dan zal Opdrachtgever voor iedere dag of gedeelde van de dat dat Opdrachtgever daarin nalatig blijft, een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van 15% van de verkoopwaarde van de zaken zijn verschuldigd, met een minimum van € 1.000,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks ondanks het recht van OOSTEMA op aanvullende schadevergoeding indien de schade meer bedraagt dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

5. Opdrachtgever dient iedere derde, die op de zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt beslag (waaronder een bodembeslag van de fiscus) wil leggen c.q. heeft gelegd dan wel de bewindvoerder of de curator in geval van surseance van betaling/ schuldsanering respectievelijk faillissement, terstond en met behulp van het snelste communicatiemiddel (op moment van beslaglegging aan de deurwaarder in persoon en meteen daarna per telefoon en ter bevestiging per e-mail, fax of per brief aan de Klant van de deurwaarder) te informeren dat de betreffende zaken in eigendom aan OOSTEMA toebehoren. Het voorgaande dient te geschieden via gelijktijdige mededeling per e-mail in cc aan OOSTEMA (indien e-mail niet mogelijk is, dan per gelijke brief). Opdrachtgever is in ieder geval nalatig indien deze mededeling niet meteen aan de deurwaarder is gedaan en/of de mededeling de partij die over wenst te gaan tot beslaglegging niet binnen twaalf uur volgend op het bewuste beslag heeft bereikt. Indien Opdrachtgever ten aanzien van het hiervoor onder 4. genoemde nalatig blijft, zal Opdrachtgever voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij daarin nalatig blijft, een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd zijn van 15% van de verkoopwaarde van de geleverde zaken met een minimum van € 1.000,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van OOSTEMA op aanvullende schadevergoeding mocht de schade meer bedragen dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

6. OOSTEMA is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever betaling vooraf of naar het oordeel van OOSTEMA genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van OOSTEMA voldoet, is OOSTEMA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de levering van zaken en diensten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is Opdrachtgever in dat geval gehouden om op eerste verzoek en ten gunste van OOSTEMA een pandrecht te vestigen op de zich onder Opdrachtgever bevindende roerende zaken. OOSTEMA is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor Opdrachtgever of derden voortvloeit.

Artikel 12. Intellectuele eigendom 1. OOSTEMA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij OOSTEMA en/of diens licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OOSTEMA noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd, nagemaakt of aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door uitvoering van de Wet wordt geëist. 3. OOSTEMA behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. Indien Opdrachtgever OOSTEMA een opdracht verleent tot verveelvoudiging of reproductie van, door de Auteurswet of enig intellectueel eigendomsrecht beschermde, objecten, vrijwaart Opdrachtgever OOSTEMA in en buiten rechte voor alle gevolgen zowel financiële als andere die uit verveelvoudiging of eventuele reproductie voortvloeien. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan OOSTEMA van materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal OOSTEMA vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en Forumkeuze

1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen OOSTEMA en Opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Het Weens Koopverdrag (11 april 1980, Trb.1981 nr. 184) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen uitsluitend door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van OOSTEMA worden beslecht tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere, bevoegde, Nederlandse rechter aanwijzen.

4. Terzake eventuele procedures kiest Opdrachtgever nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan OOSTEMA kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief een ander adres is opgegeven.

OOSTEMA WATERSPORT, VEEN, The Netherlands, 2020 

Handels onderneming Oostema | info@oostemawatersport.nl